Invocation in Ancient Hellenic

Επικαλούμαι σε, τον αρχηγέτην πάσης γενέσεως, τον διατείναντα τας εαυτού πτέρυγας εις τον σύμπαντα κόσμον, σε τον άπλατον και αμέτρητον, εις τας ψυχάς πάσας ζωογόνον εμπνέοντα λογισμόν, τον συναρμοσάμενον (θεμελιωτής) τα πάντα τη εαυτού δυνάμει, πρωτόγονε, παντός κτίστα, χρυσοπτέρυγε μελαμφαή (φαινομενικά σκοτεινέ), ω τους σώφρονας λογισμούς επικαλύπτων και σκοτεινόν εμπνέων οίστον, ο κρύφιμος και λάθρα επινεμόμενος πάσαις ψυχαίς (ο σκοτεινός οίστρος που κρύβεται παράνομα σε κάθε ψυχή), πυρ αθεώρητον γεννάς βαστάζων τα πάντα, έμψυχα ου (χωρός να κοπιάζεις) κοπιών αυτά βασανίζων (μήτε να βασανίζεσαι), αλλά μεθ' ηδονής οδυνηρά τέρψει (χαίρεσαι με τα οδυνηρά), εξ ου τα πάντα συνέστηκεν, ου και εντυγχανόμενος λύπη φέρεις ποτέ (πότε μεν είσαι) με σώφρων, ποτέ δε (πότε δε είσαι) αλόγιστος, δι ον (εσύ ωθείς τους ανθρώπους) υπέρ το καθήκον τολμώντες οι άνθρωποι επί τον μελανφαή (το φως που είναι σκότος) σε καταφεύγουσιν νεώτατε, άνομε (εκτός νόμου), ανίλαστε (δίχως ευμένεια), αλιτάνευτε (δεν παρακαλιέσαι), αϊδή (αόρατε), ασώματε οιστρογενέτωρ (μανίας-τρέλας), τοξότα, λαμπαδούχε, πάσης πνευματικής αισθήσεως, κρυφίων πάντων άναξ, ταμία(χορηγέ) λήθης, γενάρχα σιγής, δι ον το φως και εις ον το φως χωρεί, νήπιε, όταν γεννήθης ενκάριος (στην καρδιά) πρεσβύτατε, όταν επιτευχθής επικαλούμαι σε τον απαραίτητον, τω μεγάλω σου ονόματι

ΑΖΑΡΑΧΘΑΡΑΖΑ ΛΑΘΑ ΙΑΘΑΛ Υ Υ Υ ΛΑΘΑΪ ΑΘΑΛΛΑΛΑΦ ΙΟΙΟΙΟ ΑΪ ΑΪ ΑΪ ΟΥΕΡΙΕΥ ΟΙΑΪ ΛΕΓΕΤΑ ΡΑΜΑΪ ΑΙΙΑ ΡΑΤΑΓΕΛ πρωτοφανή νυκτιχαρή, νυκτιγενέτωρ, επήκοε, ΕΡΗΚΙΣΙΦΘΗ ΑΡΑΡΑΧΑΡΑΡΑ ΗΦΘΙΣΙΚΗΡΕ ΙΑΒΕΖΕΒΥΘ ΙΩ ΒΥΘΙΕ ΒΕΡΙΑΜΒΩ ΒΕΡΘΑΜΒΕΒΩ πελάγιε ΜΕΡΜΕΡΓΟΥ κρύγιε και πρεσβύτατε ΑΧΑΠΑ ΑΔΩΝΑΙΕ ΒΑΣΜΑ ΧΑΡΑΚΩ ΙΑΚΩΒ ΙΑΩ ΧΑΡΟΥΗΡ ΑΡΟΥΗΡ ΛΑΪΛΑΜ ΣΕΜΕΣΙΛΑΜ ΣΟΥΜΑΡΤΑ ΜΑΡΒΑ ΚΑΡΒΑ ΜΕΝΑΒΩΘ ΗΙΙΑ.

Επικέκλημαι το μέγα σου όνομα.

ENODIA.jpg Hekate Enodia

Translation and Modification

I call on Υou, chief leader of every living, Υou who spread Υour wings to the whole world, you have no width, Υou countless. You bring the thoughts in every living creature, You have founded eveything with your power, primitive, gold winged, but dark maker of the world, you who cover the prudent thinking and also bring passion. The hidden and the dark mania that lies in every soul , the ultimate fire You create and hold everything in order without any trouble. You who feel happy with the pain, You who are prudent and illogical for us, who make people to try for the better, they come to You dark Goddess, young, out of any law, out of mercy, out of asking, out of sight. You who have no body, who creates mania, madness, arrow shooter, torchbearer of all spiritual senses, bringer of oblivion, creator of silence, You are the light and you lie in the light, heart born, wise, I call you by Your great name

AZARACHTHARAZA LATHA Y Y Y LATHA-I ATHALLALAF IOIOIO A-I A-I OYERIEY OIA-I LLEGETA RATAGEL You who appear fist, You who like the night, You who born the night, you who hear everything, EREKISIPHTHI ARARACJARARA EPHTHISIKERE IABEZEBYTH IOO BYTHIE BERIAMBOO BERTHAMBEBOO You of the ocean MERMERGOU wise and hidden ACHAPA ADONAIE BASMA CHARAKOO IAKOB IAOO CHAROUER AROUER LA-ILAM SEMESILAM SOYMARTA MARBA MENABOOTH EIIA.

I summon Your great name.

Some adding

Formless from afar dressed in the pure light come from the depths of the universe o sacred Triple Goddess of earth sea and sky. Allmighty, Soul of the World, who weave the fate of all, I invoke you renew my soul with Your energy, alter my mind to accept Your messages, soften my heart to be compassionate and assist me in my work.

Protectress of the universal laws, all glowing powerful Soteira align my mind with yours and help me be a knight of all that you represent. Mother of all, bless me as I welcome You in Your realm. From Kether to Malkuth, from your sphere oh despoina I call your energy to descend (vibrate) Ω -Υ -Ο -Ι -Η -Ε -Α

I call you by your symbols: maiden, dog, crown, key, wand, bronze sandal, athame, snake come tender hearted Goddess. Infuse Your energy in my body that you give and nurture so that it will be healty, disciplined and armored by Your shield.

Ι Ω Hekate.